222 313 010
Volejte Po–Pá 10:00–17:00
Košík

Váš košík je prázdný

Úrazové pojištění a Pojištění STORNA zážitku

Naši milí zážitkáři. Vaše blaho nám leží na srdci a vybíráme proto ty nejlepší zážitky od těch nejlepších zážitkových partnerů. Přesto byste mohli mít chuť sami sebe či svého milovaného na zážitek připojistit. A proto jsme tu s nabídkou exkluzivního pojištění storna zážitku nebo neodolatelného úrazového pojištění. V následujících odstavcích najdete vše, co by vás mohlo zajímat a plno toho, co vyžaduje zákon.

Vyberte si pojištění, které vás zajímá:

Úrazové pojištění

Přistupte blíže k naší pojistné smlouvě

Pojištění vám nabízíme formou tzv. možnosti stát se pojištěným, tedy přistoupením k pojistné smlouvě, kterou máme my jako pojistníci sjednanou se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Při této variantě sjednání pojištění se nestáváte pojistníkem přímo vy, ale jsme jím my a vy se stáváte pojištěnou osobou. S tím jsou spjaty některé důsledky, například to, že nemáte možnost pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit, měnit sjednané pojištění či odmítnout výši zvýšeného pojistného.

Pojistit se můžete, ale nemusíte

Pojištění je možné si k zážitku volitelně přiobjednat, není tedy nedílnou součástí našich zážitkových poukazů a nejste povinni si jej společně s koupí zážitku zakoupit. Místo využití naší nabídky si můžete samozřejmě sjednat i vlastní pojištění u libovolné pojišťovny dle vašeho výběru. Toto pojištění pak samozřejmě může krýt jiná rizika a může mít jiné pojistné krytí než námi nabízené varianty pojištění v rámci přistoupení k naší pojistné smlouvě.

Před samotným sjednáním přistoupení k naší pojistné smlouvě jsme povinni sdělit vám všechny potřebné informace, zejména o pojišťovně, která pojištění poskytuje, a o pojištění samotném.
Tyto informace naleznete v dokumentu: Předsmluvní informace Kooperativa pojištovny (PDF).

Veškeré informace o nabízeném pojištění a naší pojistné smlouvě naleznete v dokumentech:
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob (PDF)
Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (PDF)

Cenu pojištění najdete v Ceníku.

Výslovně si vás dovolujeme upozornit na to, že naše pojistná smlouva Vám jako pojištěnému umožňuje pojištění v případě zájmu ukončit. Ukončení pojištění je nutné oznámit písemně nejpozději v den rezervace termínu zážitku.
Současně jsme povinni poskytnout vám jednotný informační dokument týkající se nabízeného pojištění, ve kterém jsou obsaženy podstatné informace o pojištění, včetně specifikace tzv. výluk (situací, na které se pojištění nevztahuje, resp. které nejsou z pojištění kryty). Tyto informace naleznete níže:

Pojistné plnění

Pojištění, které získáte a jehož podmínky najdete níže je uzavřeno na následující hodnoty pojistného plnění. Jsou definovány trošku morbidně, ale tak to holt v pojišťovnách chodí.

Úrazové pojištění

 1. za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 400 000,- Kč;
 2. za trvalé následky úrazu (s pojistným plněním od 0,1 %) - podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 500 000,- Kč.
 3. za tělesné poškození způsobené úrazem - podle jeho rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 50 000,- Kč.

Úrazové pojištění PLUS

 1. za smrt následkem úrazu - pojistnou částku ve výši 800 000,- Kč;
 2. za trvalé následky úrazu (s pojistným plněním od 0,1 %) - podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 800 000,- Kč.
 3. za tělesné poškození způsobené úrazem - pojistná částka ve výši 200 Kč za jeden den doby léčení úrazu. Pojistné plnění se stanoví jako součin sjednané pojistné částky pro jeden den a počtu dnů léčení tělesného poškození, maximálně však počtu dnů stanovených pro příslušné tělesné poškození v příslušné oceňovací tabulce. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že doba léčení a současně maximální počet dnů stanovený pro příslušné tělesné poškození v příslušné oceňovací tabulce přesáhnou karenční dobu sedm dnů; v takovém případě pojistné plnění náleží od prvního dne doby léčení tělesného poškození.

Pojištění se vztahuje na úrazy, které by se mohly stát v průběhu zážitkové aktivity. Pojištění se nevztahuje na cestu tam a zpět z místa konání zážitku.

Všeobecné podmínky pro pojištění osob

Úvodní ustanovení

Tyto pojistné podmínky obsahují společná ustanovení pro životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Tato pojištění jsou podrobněji upravena zvláštními nebo dodatkovými pojistnými podmínkami, které rovněž stanoví, zda se jedná o pojištění obnosové nebo o pojištění škodové.

Článek I. - Vznik a trvání pojištění

(1) Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy (počátek pojištění), pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že vznikne již dnem uzavření pojistné smlouvy nebo později.

(2) Pojištění trvá po pojistnou dobu, nezanikne-li dříve v důsledku skutečnosti uvedené v zákoně nebo v pojistné smlouvě.

(3) Pojištění osob se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

Článek II. - Zánik pojištění

(1) Pojištění zaniká:

 1. uplynutím pojistné doby, tj. dnem, který je v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění,
 2. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného, nestanoví-li zákon jinak,
 3. dohodou pojistníka a pojistitele; pojištění zanikne dnem stanoveným dohodou,
 4. výpovědí pojistitele nebo pojistníka:
  1. doručenou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zaniká,
  2. doručenou nejméně šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného období, je-li sjednáno pojištění za běžné pojistné; pojištění zaniká ke konci příslušného pojistného období (pojistitel takto nemůže vypovědět životní pojištění),
  3. doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zaniká (pojistitel takto nemůže vypovědět životní pojištění),
 5. odstoupením od pojistné smlouvy podle článku XI.; pojistná smlouva se od počátku ruší,
 6. odmítnutím pojistného plnění podle článku XI.; pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění,
 7. výplatou odkupného, je-li odkupné vypláceno na základě žádosti pojistníka; odkupné se považuje za vyplacené okamžikem, kdy byla částka odkupného odepsána z účtu pojistitele,
 8. smrtí pojištěného,
 9. jde-li o skupinové pojištění, smrtí pojistníka, který je osobou odlišnou od pojištěného, resp. dnem zániku pojistníka bez právního nástupce, je-li pojistník právnickou osobou,
 10. oznámením nesouhlasu pojistníka se změnou výše běžného pojistného, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl; pojištění zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo nebo mělo být pojistné zaplaceno přede dnem, kdy pojistitel obdržel písemné oznámení nesouhlasu; toto ustanovení neplatí pro zvýšení pojistného dynamizací,
 11. z dalších důvodů uvedených v zákoně, v příslušných pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

(2) Pokud je pojištění za běžné pojistné sjednáno jako doplňkové v jedné pojistné smlouvě se životním pojištěním, u kterého je doba placení pojistného kratší než pojistná doba, zanikne takové doplňkové pojištění uplynutím této kratší doby placení pojistného, není-li dohodnuto jinak.

Článek III. - Forma právních úkonů

(1) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou pojistné smlouvy na krátkodobé pojištění. Všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, pokud není dohodnuto v příslušných pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě jinak.

(2) Písemnou formu nemusí mít oznámení nebo žádost (právní úkon) pojistníka nebo pojištěného týkající se změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a žádost pojistníka o změnu způsobu placení pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu) uvedených v pojistné smlouvě.

Článek IV. - Změna pojistníka nebo pojištění

(1) Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který je osobou odlišnou od pojištěného, vstupuje pojištěný do pojištění namísto pojistníka, a to dnem následujícím po dni, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce; je-li však pojištěna skupina osob (skupinové pojištění), pojištění dnem smrti pojistníka, resp. dnem zániku pojistníka bez právního nástupce, jde-li o právnickou osobu, zaniká.

(2) V případě dohody o změně pojištění plní pojistitel ze změněného pojištění až za pojistné události ode dne účinnosti této změny. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka nebo pojistné anebo se rozšíří rozsah pojištění o další pojistná nebezpečí, běží čekací doby, pokud jsou v pojistné smlouvě dohodnuty, znovu ode dne účinnosti změny pojištění. Nastane-li pojistná událost v této čekací době, pojistitel poskytne pojistné plnění ze sjednané pojistné částky platné před touto změnou.

(3) Pojistník a pojistitel se mohou - je-li to u příslušného typu pojištění umožněno podmínkami, které jsou pojistitelem stanoveny pro jeho konstrukci - kdykoli během trvání pojištění dohodnout na změně (zvýšení nebo snížení) pojistného nebo pojistné částky. Pojistitel je při tom oprávněn zkoumat zdravotní stav pojištěného. Změna výše pojistného nebo pojistné částky je účinná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období stanoveného v pojistné smlouvě.

(4) Den účinnosti dohody o změně podle odst. 3 tohoto článku nesmí předcházet dni, v němž byla žádost pojistníka o změnu doručena pojistiteli, není-li dohodnuto jinak.

Článek V. - Doručování písemností

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále jen „adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu oznámenou pojistiteli adresátem, pokud se korespondenční adresa změnila. Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná, pojistitelem pověřená osoba; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát doručovanou písemnost přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ji adresát převzít odepřel.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách) nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uvedeno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek VI. - Pojistné

(1) Výše a splatnost pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

(2) Pojistné je běžným pojistným, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.

(3) Běžné pojistné je splatné prvním dnem každého pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.

(4) Pojistník je povinen platit běžné pojistné po celou dobu trvání pojištění, nestanoví-li pojistná smlouva jinak.

(5) Pojistné se považuje za zaplacené:

 1. při placení převodem z účtu nebo prostřednictvím pošty dnem, kdy bylo pojistné připsáno na bankovní účet pojistitele,
 2. při placení v hotovosti zástupci pojistitele dnem, kdy bylo pojistné zaplaceno proti vydanému potvrzení.

(6) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat pohledávky pojistitele za pojistným, pokud existují, v pořadí, v jakém vznikly.

(7) Pojistitel je oprávněn odečíst z plnění dlužné částky pojistného a jiné své splatné pohledávky z pojištění, a to i tehdy, plní-li pojistitel oprávněné osobě, která je odlišná od pojistníka.

(8) Přeplatky pojistného použije pojistitel na úhradu pojistného za další pojistná období, nepožádá-li pojistník o jejich vrácení.

Článek VII. - Dynamizace

(1) Je-li v pojistné smlouvě dohodnuta dynamizace, pojistitel v závislosti na vývoji míry inflace vyhlášené příslušným orgánem státní správy upraví k výročnímu dni počátku pojištění výši pojistného a jemu odpovídající výši pojistných částek, a to podle zásad stanovených v pojistné smlouvě.

(2) Pro účely dynamizace se míra inflace zaokrouhluje směrem dolů na celé jednotky. Poslední dynamizaci provede pojistitel pět let před koncem pojištění, není-li dohodnuto jinak.

(3) Nezaplatí-li pojistník pojistné upravené dynamizací a platí pojistné v původní výši, pojistitel pojištění vrátí do stavu před dynamizací a nebude je v následujících pojistných obdobích nadále dynamizovat, pokud pojistník znovu o dynamizaci písemně nepožádá. Pojištění bude pak znovu dynamizováno od výročního dne počátku pojištění nejblíže následujícího po obdržení žádosti pojistníka.

(4) Je-li v pojistné smlouvě dynamizace dohodnuta, je pojistník oprávněn písemně požádat o její zrušení; pojistitel pak pojištění dále nedynamizuje, a to od výročního dne počátku pojištění nejblíže následujícího po obdržení žádosti pojistníka.

(5) Bude-li pojistník v době trvání pojištění zproštěn nebo osvobozen od placení pojistného, nebude pojistitel dále pojištění dynamizovat, a to od výročního dne počátku pojištění nejblíže následujícího po dni účinnosti zproštění nebo osvobození. Zaniknou-li důvody pro zproštění nebo osvobození od placení pojistného, je pojistník oprávněn o dynamizaci písemně požádat. Pojištění bude pak znovu dynamizováno od výročního dne počátku pojištění nejblíže následujícího po obdržení žádosti pojistníka.

Článek VIII. - Právo pojistitele zjišťovat zdravotní stav

Pojistitel je oprávněn na základě písemného souhlasu pojištěného, uděleného v pojistné smlouvě, zpracovávat citlivé údaje vypovídající o jeho zdravotním stavu ve smyslu zvláštního zákona a zjišťovat jeho zdravotní stav nebo příčinu jeho smrti, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě.

Článek IX. - Povinnosti pojistníka a pojištěného, resp. oprávněné osoby

(1) Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele vztahující se k pojištění, zejména pak na dotazy týkající se jejich zdravotního stavu.

(2) Pojištěný je povinen podstoupit v rozsahu nutném k zajištění výkonu práv a plnění povinností pojistitele plynoucích z pojistné smlouvy prohlídku nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení určeném pojistitelem; jsou-li prohlídka nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení nutné ke stanovení výše pojistného plnění, uhradí pojistitel v takovém případě pojištěnému náklady spojené s prohlídkou nebo vyšetřením včetně nákladů na jeho dopravu do tohoto zařízení obvyklým hromadným dopravním prostředkem po území České republiky. Specifikaci těchto nákladů a jejich rozsah stanoví interní předpis pojistitele. Pokud pojištěný po vyřízení pojistné události, u níž je ke stanovení výše pojistného plnění nutná prohlídka nebo vyšetření pojištěného ve zdravotnickém zařízení, požaduje kontrolní vyšetření, je povinen nést náklady s tímto vyšetřením spojené. Poskytne-li pojistitel na základě kontrolního vyšetření další pojistné plnění, uhradí pojištěnému částku, kterou za toto vyšetření vynaložil.

(3) Pojistník nebo oprávněná osoba jsou povinni bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala škodná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem.

(4) Pojištěný je povinen v případě úrazu nebo nemoci vyhledat bez zbytečného odkladu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, dodržovat léčebný režim stanovený lékařem, vyloučit veškerá jednání, která brání jeho uzdravení, a poskytovat pojistiteli součinnost při kontrole průběhu léčebného procesu.

(5) Oprávněná osoba je povinna na žádost pojistitele předložit doklady potřebné pro výplatu jednorázového nebo opakovaného plnění z pojištění a neprodleně oznámit změny, které mají vliv na výplatu opakovaného plnění.

(6) Je-li pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy. Náleží-li pojistníkovi z pojištění odkupné, je pojistník povinen doložit pojistiteli před výplatou odkupného souhlas pojištěného nebo jeho zákonného zástupce s výplatou odkupného.

(7) Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit pojistiteli jakoukoli změnu týkající se jejich osobních a dalších údajů uvedených v pojistné smlouvě, jako jsou příjmení, adresy, bankovní spojení aj.

(8) Pojistnou smlouvou lze uložit účastníkům pojištění další povinnosti nutné k zajištění výkonu práv a plnění povinností pojistitele plynoucích z pojistné smlouvy.

Článek X. - Povinnosti pojistitele

Pojistitel je povinen zejména:

 1. vydat pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, pokud není ujednáno, že pojistku nahrazuje uzavřená pojistná smlouva,
 2. sdělit pojistníkovi nově stanovenou výši pojistného, upraví-li pojistné v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení jeho výše, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit,
 3. po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit,
 4. umožnit pojistníkovi i pojištěnému nahlížet do oceňovacích tabulek pro likvidaci pojistných událostí z úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Článek XI. - Důsledky porušení povinností

(1) Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba své povinnosti týkající se pojištění, je pojistitel oprávněn v případech stanovených zákonem odstoupit od pojistné smlouvy nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku škodné události.

(2) Právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem má i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.

(3) Nesplní-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba některou z povinností uvedených v článku IX. odst. 2 až 4, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení povinností na rozsah jeho povinnosti plnit.

(4) Pokud oprávněná osoba nesplní povinnosti uvedené v článku IX. odst. 5, pojistitel jednorázové plnění nevyplatí nebo s výplatou opakovaného plnění nezačne, popř. vyplácení až do splnění povinností pozastaví.

(5) Pokud pojistník nesplní povinnosti uvedené v článku IX. odst. 6 věta druhá, pojistitel pojistníkovi plnění nevyplatí.

Článek XII. - Pojistné plnění

(1) Nastane-li pojistná událost, má oprávněná osoba právo, aby jí pojistitel poskytl jednorázové nebo opakované pojistné plnění ve výši určené pojistnou smlouvou.

(2) Pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, plní pojistitel za pojistné události, které nastanou během trvání pojištění na území kteréhokoli státu a při jakékoli činnosti.

(3) Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit obmyšleného jako oprávněnou osobu, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, může obmyšleného změnit jen se souhlasem pojištěného. Změna obmyšleného je účinná dnem doručení písemného sdělení pojistiteli.

(4) Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen nebo nenabude-li práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva oprávněné osoby určené zákonem.

(5) Vznikne-li v případě smrti pojištěného právo na pojistné plnění několika oprávněným osobám a nejsou-li jejich podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl.

(6) Při výplatě pojistného plnění pojistitel postupuje v souladu se zákonem a právními předpisy upravujícími daň z příjmů.

Článek XIII. - Omezení nebo vyloučení pojistného plnění

(1) Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až na polovinu, došlo-li k pojistné události v souvislosti s jednáním pojištěného:

 1. pro které byl pravomocně odsouzen; bylo-li toto jednání pojištěného úmyslné nebo pro společnost zvlášť nebezpečné, může pojistitel pojistné plnění snížit o více než polovinu,
 2. při kterém požil alkohol, léky, aplikoval si omamné či toxické látky nebo přípravky tyto látky obsahující,
 3. jímž jinému způsobil újmu na zdraví nebo smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti.

(2) Oprávněná osoba nemá právo na pojistné plnění, způsobila-li sama nebo jiná osoba z jejího podnětu pojištěnému smrt úmyslným trestným činem nebo se na spáchání takového trestného činu podílela a byla pro něj soudem pravomocně odsouzena. Pojistitel není povinen plnit, není-li trestní řízení pravomocně ukončeno.

(3) Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, pojistitel neplní za škodné události, které vznikly v důsledku:

 1. války, invaze, nepřátelské nebo válečné operace (ať válka byla, či nebyla vyhlášena), občanské války,
 2. povstání, občanských nepokojů, vojenského povstání, vzpoury, revoluce, uchvácení moci, stanného práva nebo stavu obležení,
 3. teroristických činů, tj. násilných činů poškozujících lidský život, majetek či infrastrukturu s úmyslem nebo skutečně ovlivnit vládu nebo zastrašovat veřejnost nebo její část, na nichž se pojištěný aktivně podílel.

(4) Ustanovení odst. 3 písm. b) tohoto článku neplatí, účastnil-li se pojištěný uvedených akcí jako člen ozbrojených složek státu v rámci plnění svých služebních povinností.

(5) Zemře-li pojištěný v souvislosti s událostmi uvedenými v odst. 3 tohoto článku, náleží oprávněné osobě pojistné plnění ze životního pojištění ve výši rezervy pojistného vytvořené ke dni smrti pojištěného, včetně podílu na zisku přiznaného k tomuto dni.

(6) Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, pojistitel neplní za škodné události, které nastaly z důvodu úmyslného sebepoškození, sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu.

(7) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, odvolal-li pojistník nebo pojištěný souhlas, který dal ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů pojistiteli ke zpracování a předávání osobních údajů o svém zdravotním stavu, a pojistitel proto nemůže dokončit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

(8) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za škodné události, k nimž dojde před zaplacením prvního běžného pojistného nebo jednorázového pojistného a které by jinak byly pojistnými událostmi.

Článek XIV. - Vinkulace pojistného plnění - Zastavení nebo postoupení pohledávky z pojištění

(1) Pojistné plnění lze vinkulovat. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, je pojistník oprávněn pojistné plnění vinkulovat pouze se souhlasem pojištěného. Zrušit vinkulaci lze pouze se souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Pojistné plnění pro případ smrti může pojistník vinkulovat bez souhlasu oprávněné osoby. Na výplatu odkupného se vinkulace nevztahuje, není-li v listině o vinkulaci uvedeno jinak. Účinnost vinkulace nastává dnem, kdy se pojistitel a pojistník na vinkulaci dohodnou. Účinnost zrušení vinkulace nastává nejdříve dnem, kdy pojistitel obdrží písemný souhlas příslušné osoby se zrušením vinkulace.

(2) Pohledávku z pojištění, a to i pohledávku, která má v budoucnu vzniknout (pojistné plnění, odkupné, nespotřebované pojistné, přeplatek pojistného aj.), lze zastavit nebo postoupit. Zastavení nebo postoupení pohledávky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

(3) Zastavit pohledávku z pojištění je oprávněna výhradně jen ta osoba, která má na tuto pohledávku právo. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, je oprávněn pohledávku z pojištění zastavit jen se souhlasem pojištěného. Budoucí pohledávku z pojištění pro případ smrti je pojistník oprávněn zastavit pouze se souhlasem obmyšleného, resp. oprávněné osoby podle ustanovení § 51 odst. 2 a 3 zákona.

(4) Povinnost pojistitele vyplývající ze zástavního práva k pohledávce je účinná dnem, kdy zástavní dlužník (pojistník, pojištěný) doručí pojistiteli (poddlužníkovi) oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávce z pojištění nebo dnem, kdy zástavní věřitel (třetí osoba) prokáže pojistiteli vznik zástavního práva.

(5) Postoupením pohledávky z pojištění zajišťuje původní věřitel – postupitel (pojištěný, obmyšlený) – pohledávku třetí osoby – postupníka (např. banky), který nastupuje na místo postupitele. Postoupení pohledávky je postupitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi (pojistiteli).

Článek XV. - Rozhodné právo

Není-li ujednáno jinak, platí:

 1. pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
 2. pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

Článek XVI. - Výklad pojmů

Pro účely pojištění osob se rozumí:

 1. běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
 2. čekací dobou doba počínající běžet od počátku pojištění, jejíž délka je stanovena ve zvláštních pojistných podmínkách pro příslušné pojištění; nastane-li v této době škodná událost, která by jinak byla pojistnou událostí, nevzniká nárok na pojistné plnění buď vůbec, nebo vznikne jen v omezené výši,
 3. dobou placení běžného pojistného doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné,
 4. dožitím se stanoveného věku skutečnost, že se pojištěný dožije dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo jako počátek výplaty důchodu,
 5. dynamizací zvýšení pojistného v závislosti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce a ujednání v pojistné smlouvě a s tím související zvýšení pojistné částky podle pojistněmatematických metod,
 6. jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou pojistnou dobu,
 7. krátkodobým pojištěním pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok,
 8. nemocí podle obecně uznávaného stavu lékařské vědy nenormální tělesný nebo duševní stav pojištěného, který vyžaduje jeho léčbu,
 9. nespotřebovaným pojistným pojistné zaplacené za dobu po zániku pojištění,
 10. obmyšleným oprávněná osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
 11. oceňovacími tabulkami tabulky zpracované pojistitelem, podle nichž pojistitel stanoví výši pojistného plnění z úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti; do oceňovacích tabulek mohou pojistník a pojištěný nahlížet na každém obchodním místě pojistitele,
 12. odkupným část pojistného ukládaná pojistitelem jako rezerva pojistného životních pojištění vypočtená pojistněmatematickými metodami ke dni, kdy pojistiteli byla doručena žádost pojistníka o výplatu odkupného, nepožádal-li pojistník o odkupné k pozdějšímu dni, nebo ke dni zániku pojištění, zanikne-li pojištění výpovědí, dohodou nebo pro nezaplacení pojistného; součástí výpočtu odkupného je i poplatek a případně dlužné pojistné; spolu s odkupným pojistitel vyplatí i případný přeplatek pojistného,
 13. oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
 14. pojistníkem osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu,
 15. pojistkou písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, vydané pojistitelem,
 16. pojistnou částkou částka, ze které se stanoví výše pojistného plnění v případě pojistné události, popř. tvořící jeho horní hranici,
 17. pojistnou dobou doba, na kterou je pojištění sjednáno,
 18. pojistnou událostí nahodilá událost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,
 19. pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
 20. pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné; u pojištění za jednorázové pojistné je pojistné období totožné s pojistnou dobou,
 21. pojistným plněním finanční plnění poskytnuté pojistitelem na základě pojistné smlouvy v případě vzniku pojistné události,
 22. pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
 23. pojištěním obnosovým pojištění, jehož účelem je získat obnos, tj. dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody,
 24. pojištěním rezervotvorným pojištění, k němuž pojistitel z části pojistného vytváří rezervu pojistného (např. pojištění pro případ dožití nebo smrti, důchodové pojištění),
 25. pojištěním rizikovým pojištění, k němuž pojistitel nevytváří rezervu pojistného nebo ji vytváří v zanedbatelné výši (např. dočasné pojištění pro případ smrti za běžné pojistné, úrazové pojištění za běžné pojistné),
 26. pojištěním škodovým pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,
 27. pojištěným fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje,
 28. postoupením pohledávky z pojištění je zajištění pohledávky třetí osoby plněním z pojištění, kterého se pojištěný nebo obmyšlený coby původní věřitel – postupitel vzdává ve prospěch této osoby – postupníka (např. banky), který nastupuje na místo postupitele,
 29. rezervou pojistného (životních pojištění) hodnota závazku pojistitele stanovená k určitému časovému okamžiku podle pojistněmatematických metod v souladu s platnou právní úpravou,
 30. škodnou událostí skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
 31. úrazem neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, které pojištěnému během trvání pojištění poškodilo zdraví nebo způsobilo smrt. Jestliže se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění, plní pojistitel tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění,
 32. vinkulací pojistníkem provedené omezení práva pojištěného, resp. oprávněné osoby v pojištění pro případ smrti, na výplatu pojistného plnění; pojistník na základě písemné listiny (žádosti nebo prohlášení pojistníka o vinkulaci, dohody o vinkulaci uzavřené mezi pojistníkem a třetí osobou, příp. ještě pojistitelem) dává pojistiteli příkaz, aby v případě pojistné události plnil věřiteli, a to až do výše dluhu pojistníka,
 33. vstupním věkem věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného,
 34. výročním dnem počátku pojištění den v kalendářním roce, který se svým označením, tj. číslem dne v kalendářním měsíci i číslem kalendářního měsíce, shoduje se dnem počátku pojištění,
 35. zákonem zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění,
 36. zástavním právem k pohledávce z pojištění je právo, které vzniká na základě písemné smlouvy mezi zástavním věřitelem a dlužníkem a zabezpečuje zástavnímu věřiteli uspokojení jeho pohledávky s dlouhodobou platností.

Článek XVII. - Závěrečná ustanovení

(1) Pokud se ustanovení zvláštních nebo dodatkových pojistných podmínek odchylují od těchto pojistných podmínek, platí ustanovení zvláštních nebo dodatkových pojistných podmínek.

(2) Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění

Článek I. - Základní ustanovení

Úrazové pojištění se sjednává jako pojištění obnosové.

Článek II. - Pojistné nebezpečí - Pojistná událost

(1) Pojistným nebezpečím je možnost vzniku neočekávaného a náhlého působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli.

(2) Pojistnou událostí je úraz pojištěného v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v odst. 1 tohoto článku, který nastal v době trvání pojištění, a pojištěnému způsobil poškození zdraví nebo smrt, a to i tehdy, pokud se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění.

Článek III. - Druhy pojistného plnění

(1) Pojistitel poskytne pojistné plnění podle ujednání v pojistné smlouvě, a to:

 1. pojištěnému:
  1. za tělesné poškození způsobené úrazem,
  2. za trvalé následky úrazu,
 2. oprávněné osobě za smrt pojištěného následkem úrazu.

(2) V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Výši pojistného plnění určuje pojistitel podle zásad uvedených v článku V. až VII. a podle Oceňovacích tabulek pojistitele pro likvidaci pojistných událostí z úrazového pojištění (dále jen „oceňovací tabulky“) platných ke dni, kdy bylo pojistiteli doručeno oznámení pojistné události. Pojistitel je oprávněn v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe oceňovací tabulky v době trvání pojištění doplňovat a měnit.

Článek IV. - Výluky z pojištění

Pojistitel neplní za:

 1. vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, bércových vředů, diabetických gangrén, aseptických zánětů pochev šlachových, svalových úponů, tíhových váčků, epikondylitid,
 2. výhřez meziobratlové ploténky, ploténkové páteřní syndromy a jiné dorzopatie (diagnózy M40 až M54 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí),
 3. kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně následkem úrazu,
 4. újmy na zdraví vzniklé vlivem duševní poruchy nebo poruchy chování (diagnózy F00 až F99 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí),
 5. poškození zdraví vzniklé v souvislosti s těhotenstvím, umělým přerušením těhotenství, potratem nebo porodem,
 6. infekční nemoci, i když byly přeneseny v důsledku úrazu,
 7. pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu podle článku II. odst. 2,
 8. následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, i když byly provedeny v důsledku úrazu,
 9. zhoršení nebo projevení nemoci v důsledku úrazu,
 10. smrt nebo újmy na zdraví vzniklé působením mikrobiálních jedů a imunotoxických látek,
 11. smrt nebo újmy na zdraví vzniklé v důsledku jaderného záření způsobeného výbuchem, závadou jaderného zařízení či přístrojů nebo nedbalostí odpovědných právnických či fyzických osob při dopravě, skladování nebo manipulaci s radioaktivními materiály,
 12. smrt nebo újmy na zdraví vzniklé v důsledku opakovaného a déletrvajícího působení jaderného záření při práci v uranových dolech, jaderných elektrárnách a při práci s azbestem.

Článek V. - Pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem

(1) Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky stanoveného pro příslušné tělesné poškození podle příslušné oceňovací tabulky nebo jako součin sjednané pojistné částky pro jeden den a počtu dnů léčení tělesného poškození, podle toho, co bylo sjednáno v pojistné smlouvě.

(2) Není-li tělesné poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno, uvedeno v příslušné oceňovací tabulce, určí pojistitel výši pojistného plnění podle obdobného tělesného poškození, které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému úrazem.

(3) Je-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různého charakteru nebo na různých částech těla, stanoví pojistitel výši pojistného plnění součtem procent za jednotlivá tělesná poškození, nejvýše však 100 %.

(4) Je-li několik tělesných poškození způsobených jedním úrazem na jedné části těla léčeno stejným způsobem, plní pojistitel pouze za nejvýše hodnocené tělesné poškození.

(5) Dojde-li v době léčení tělesného poškození k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojistitel za tělesné poškození způsobené novým úrazem nezávisle na pojistném plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.

(6) Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny v příslušné oceňovací tabulce; není-li v ní neúplná zlomenina uvedena, plní pojistitel ve výši jedné poloviny hodnocení za příslušnou úplnou zlomeninu.

(7) Je-li v příslušné oceňovací tabulce u tělesného poškození uveden určitý požadavek (pracovní neschopnost, způsob léčení aj.), je jeho splnění ze strany pojištěného podmínkou pro výplatu pojistného plnění pojistitelem v uvedené výši. Není-li daný požadavek splněn, pojistitel pojistné plnění sníží, popř. je neposkytne. Podmínky snížení nebo neposkytnutí pojistného plnění jsou uvedeny v příslušné oceňovací tabulce.

Článek VI. - Pojistné plnění za trvalé následky úrazu

(1) Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který přísluší pro jednotlivá tělesná poškození podle příslušné oceňovací tabulky a odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení; v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li příslušná oceňovací tabulka procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem.

(2) Je-li sjednáno pojištění pro případ trvalých následků s progresivním plněním, zvyšuje se procentní podíl uvedený v odst. 1 tohoto článku podle tabulky uvedené v příloze těchto pojistných podmínek.

(3) Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.

(4) Způsobil-li jeden úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

(5) Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v příslušné oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.

(6) Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle příslušné oceňovací tabulky.

(7) Nemůže-li pojistitel ukončit své šetření proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu ustáleny, avšak je známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

(8) Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu stanovenému před smrtí pojištěného.

Článek VII. - Pojistné plnění za smrt následkem úrazu

(1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, k němuž došlo během trvání pojištění, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky.

(2) Zemře-li pojištěný následkem úrazu a pojistitel již poskytl pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši rozdílu mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou.

Článek VIII. - Povinnosti pojistníka a pojištěného - Omezení pojistného plnění v důsledku nesplnění těchto povinností

(1) Pojistník nebo pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu veškeré změny pracovní, zájmové nebo sportovní činnosti pojištěného, které mají vliv na jeho zařazení do příslušné rizikové skupiny, a tím i na výši pojistného. Pojistitel je oprávněn na základě tohoto oznámení změnit zařazení pojištěného do rizikové skupiny ve všech pojistných smlouvách téhož pojištěného; změna je účinná od nejbližší splatnosti pojistného následující poté, kdy bylo oznámení pojistníka nebo pojištěného pojistiteli doručeno.

(2) Nesplní-li pojistník nebo pojištěný povinnost podle odstavce 1, může pojistitel snížit pojistné plnění v poměru výše pojistného, které bylo placeno, k výši pojistného, které mělo být placeno.

Článek IX. - Nespotřebované pojistné

(1) U úrazového pojištění za jednorázové pojistné sjednaného na dobu delší než jeden rok, u kterého bylo zaplaceno pojistné, má pojistník při zániku pojištění nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného. Výjimkou je zánik pojištění v důsledku pojistné události nebo v důsledku odmítnutí pojistného plnění.

(2) Výši nespotřebovaného pojistného stanoví pojistitel podle pojistněmatematických metod. Nespotřebované pojistné je splatné do tří měsíců ode dne zániku pojištění.

Článek X. - Úpravy pojistného a pojistných částek

Pojistitel je v úrazovém pojištění oprávněn k výročnímu dni počátku pojištění upravovat pojistné u konkrétní smlouvy, a to na základě porovnání kalkulovaného a skutečného škodného průběhu pojištění této smlouvy. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce před výročním dnem počátku pojištění. Nesouhlasí-li pojistník s takovou úpravou pojistného, je povinen toto pojistiteli sdělit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Nesdělí-li pojistník pojistiteli ve stanovené lhůtě, že s úpravou pojistného nesouhlasí a dále platí původní pojistné, pojistitel podle pojistněmatematických metod upraví pojistné částky úrazového pojištění vzhledem k placenému pojistnému a pojistníka o této úpravě informuje.

Článek XI. - Výklad pojmů

Pro účely úrazového pojištění se rozumí:

 1. rizikovou skupinou soubor činností pojištěného (pracovních, zájmových a sportovních) se srovnatelným rizikem úrazu,
 2. trvalými následky úrazu v čase neměnné poškození zdraví pojištěného způsobené v důsledku úrazu, které je prokázáno objektivním nálezem a zhodnoceno lékařem z příslušného oboru lékařské vědy.

Článek XII. - Účinnost

Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Příloha č. 1

Rizikové skupiny pro úrazové pojištění osob

Riziková skupina Charakteristika pracovní nebo sportovní činnosti
I. Zahrnuje osoby, které se v rámci své pracovní činnosti zabývají duševní, řídící či administrativní nebo nevýrobní činností nebo provádějí lehkou manuální činnost, u které je riziko úrazu srovnatelné s nevýrobní činností.
Patří sem např. architekt, cukrář, číšník, ekonom, herec, masér, zlatník.
II. Zahrnuje osoby, které v rámci své pracovní činnosti vykonávají těžší výrobní či manuální činnost nebo osoby vystavené při nevýrobní činnosti zvýšenému riziku.
Patří sem např. automechanik, elektrikář, instalatér, řidič, zámečník.
III. Zahrnuje osoby, které vykonávají pracovní činnosti s vysokým rizikem úrazu, jako jsou např.:
práce v povrchových a hlubinných dolech, záchranné a havarijní práce báňské záchranné služby, příslušníků hasičských sborů, členů horské a vodní záchranné služby, činnost příslušníků policejních útvarů, bezpečnostních a ochranných služeb, činnost příslušníků vězeňské služby, práce s výbušninami a pyrotechnické práce, práce prováděné v kolejišti železniční dopravy, práce ve výškách nad deset metrů, práce s vysokým rizikem akutních otrav při údržbě plynových zařízení nebo nádrží a cisteren pro chemické lučebniny a nebezpečné jedy, práce v chemických laboratořích a chemickém průmyslu, práce s vysokým rizikem popálenin v důsledku vysoké teploty pracovního prostředí (např. práce při havarijních opravách pecí, v hutích apod.), práce pod vodou, činnost speleologů, činnost artistů, kaskadérů a krotitelů zvěře, výzkumná a badatelská činnost v odlehlých krajinách, činnost při provádění typových zkoušek nebo testování motorových vozidel, plavidel, letadel a sportovních létajících zařízení.
Dále zahrnuje profesionální sportovce.
Zvýšené riziko Zahrnuje všechny druhy sportů, které pojištěný provozuje jako aktivní účastník organizovaných soutěží s výjimkou: curlingu, golfu, kuželek, lukostřelby, orientačního běhu, plavání, stolního tenisu, střelby, šachů, šipek, turistiky a sportů provozovaných v rámci České asociace sport pro všechny (ČASPV).
Dále zahrnuje činnost při létání se sportovním létajícím zařízením, bezmotorovými letadly, létání v balónech, seskocích a letech s padákem.

Pro zařazení pojišťované osoby do příslušné rizikové skupiny je rozhodující, zda tato osoba převážně vykonává pracovní činnost uvedenou v příslušné rizikové skupině. Převážně vykonávanou pracovní činností (povoláním) se rozumí činnost, která je podstatnou náplní uvedeného povolání.

Pokud pojištěný neprovozuje druh sportu se zvýšeným rizikem, stanoví se pojistné ve výši odpovídající standardnímu riziku v rámci příslušné rizikové skupiny.

Provozuje-li tento druh sportu, stanoví se pojistné ve výši uvedené v příslušné rizikové skupině pro zvýšené riziko úrazu.

Rizikové skupiny pro úrazové pojištění dětí

Riziková skupina Charakteristika pracovní nebo sportovní činnosti
I. Zahrnuje všechny činnosti, které nejsou zařazeny do II. rizikové skupiny.
II. Zahrnuje všechny druhy sportů, které pojištěné dítě provozuje jako aktivní účastník organizovaných soutěží s výjimkou: curlingu, golfu, kuželek, lukostřelby, orientačního běhu, plavání, stolního tenisu, střelby, šachů, šipek, turistiky a sportů provozovaných v rámci České asociace sport pro všechny (ČASPV).
Dále do této rizikové skupiny patří artisté, členové baletních a tanečních souborů a činnosti při létání se sportovním létajícím zařízením, bezmotorovými letadly, létání v balónech, seskocích a letech s padákem.

Pro zařazení pojišťovaného dítěte do příslušné rizikové skupiny je rozhodující nejrizikovější zájmová nebo sportovní činnost, kterou dítě provozuje.

Příloha č. 2

Progresivní plnění za trvalé následky úrazu

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 %.

Orientační tabulka
Hodnocení trvalých
následků úrazu (%)
Progresivní plnění (%) Hodnocení trvalých
následků úrazu (%)
Progresivní plnění (%)
5 5 55 125
10 10 60 150
15 15 65 175
20 20 70 200
25 25 75 225
30 40 80 255
35 55 85 290
40 70 90 325
45 85 95 360
50 100 100 400

Pojištění STORNA zážitku

Jak pojištění storna zážitku funguje?

Pokud se rozhodnete pojistit storno zážitku a následně se nebudete moci zážitku v rezervovaný den a čas zúčastnit, dostanete od pojištovny zpět 80% ceny zážitku. Není to skvělá zpráva? Samozřejmě potřebujete k tomu pádný důvod, ale vlastně nečekáme, že byste se zážitku rozhodli nezúčastnit z nějakého jiného důvodu.

Mezi pádné důvody patří například (zkrácený popis):

 • Vážné akutní onemocnění (např. COVID-19) pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému
 • Zdravotní komplikace v důsledku těhotenství
 • Nezaviněná dopravní nehoda v den konání zážitku

Kompletní seznam a detailní popis důvodů se všemi specifiky najdete v dokumentech níže. A teď pojďme dál.

Přistupte blíže k naší pojistné smlouvě

Pojištění vám nabízíme formou tzv. možnosti stát se pojištěným, tedy přistoupením k pojistné smlouvě, kterou máme my jako pojistníci sjednanou se společností Uniqa pojišťovna, a.s. Při této variantě sjednání pojištění se nestáváte pojistníkem přímo vy, ale jsme jím my a vy se stáváte pojištěnou osobou. S tím jsou spjaty některé důsledky, například to, že nemáte možnost pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit, měnit sjednané pojištění či odmítnout výši zvýšeného pojistného.

Pojistit se můžete, ale nemusíte

Pojištění je možné si k zážitku volitelně přiobjednat, není tedy nedílnou součástí našich zážitkových poukazů a nejste povinni si jej společně s koupí zážitku zakoupit. Místo využití naší nabídky si můžete samozřejmě sjednat i vlastní pojištění u libovolné pojišťovny dle vašeho výběru. Toto pojištění pak samozřejmě může krýt jiná rizika a může mít jiné pojistné krytí než námi nabízené varianty pojištění v rámci přistoupení k naší pojistné smlouvě.

Před samotným sjednáním přistoupení k naší pojistné smlouvě jsme povinni sdělit vám všechny potřebné informace, zejména o pojišťovně, která pojištění poskytuje, a o pojištění samotném.
Tyto informace naleznete ve dvou dokumentech: Informační dokument o pojistném produktu (PDF) a Informace o zpracování osobních údajů (PDF).

Veškeré informace o nabízeném pojištění a naší pojistné smlouvě naleznete v dokumentech: Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (PDF)

Cenu pojištění najdete v Ceníku.

Pro hlášení pojistné události můžete využít dokument: Hlášení pojistné události (PDF) nebo můžete hlášení vyplnit online na adrese https://skody.uniqa.cz/cestovani/

Výslovně si vás dovolujeme upozornit na to, že naše pojistná smlouva Vám jako pojištěnému umožňuje pojištění v případě zájmu ukončit. Ukončení pojištění je nutné oznámit písemně nejpozději v den rezervace termínu zážitku.

Informace o Pojištění stornovacích poplatků (část F Všeobecných pojistných podmínek) včetně specifikace tzv. výluk (situací, na které se pojištění nevztahuje, resp. které nejsou z pojištění kryty):

Pojištění stornovacích poplatků


Článek 1 - Předmět pojištění
 1. Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.
 2. Pojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před, současně, nebo následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše za zájezd nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjed­náno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.
 3. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně, tzn. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu v zahraničí a pro všechny uvažované osoby, pokud není uvedeno v pojistné smlouvě jinak.
Článek 2 - Pojistná událost
 1. Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a následné nezaměstna­nosti pojištěného za podmínky:
  1. nezaměstnanost je stav pojištěného způsobený nedobrovolnou ztrá­tou zaměstnání za předpokladu, že pojištěný je registrován v České republice na úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání;
  2. na pojistné plnění mají nárok pouze fyzické osoby (zaměstnanci), kteří jsou k datu podpisu cestovní smlouvy zaměstnáni v hlavním pracov­ním poměru nepřetržitě nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejsou ve zkušební lhůtě a zaměstnavatelem jim nebylo ozná­meno rozvázání pracovního poměru.
 2. Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu:
  1. vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitaliza­ci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojiš­těného vylučuje nastoupení cesty;
  2. úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému;
  3. závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo osobě blízké pojištěnému, pokud měl za následek závažnou psychickou újmu;
  4. zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby do 26. týdne těhotenství včetně, a to za předpokladu, že vyžaduje hospitali­zaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře;
  5. podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí (po­žár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení) či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
  6. zahájení předadopční péče o osvojené dítě;
  7. podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu před společ­nou cestou pojištěných partnerů, pokud k uvedenému došlo do 60-ti dnů před nástupem na pojištěnou cestu;
  8. doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému, pokud není rezervovaná cesta soudem uznána jako důvod pro odložení před­volání;
  9. nesložení maturitní nebo závěrečné zkoušky (studia trvajícího nejmé­ně 3 roky), pokud k uvedenému došlo do 60-ti dnů před nástupem na cestu;
  10. zrušení plánované svatby, pokud byla důvodem rezervované cesty; pojistná ochrana se vztahuje pouze na nevěstu a ženicha;
  11. vážného onemocnění, nebo úrazu psa, kočky, koně ve vlastnictví pojiš­těného, pokud si to vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;
  12. přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě poby­tu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. Pod pojmem „cí­lové místo pobytu se rozumí město nebo letovisko uvedené na cestov­ní smlouvě či závazné objednávce služby pojištěného.
  13. nezaviněné dopravní nehody soukromého či veřejného dopravního prostředku v den odjezdu, kvůli které pojištěný nemohl nastoupit plá­novanou cestu. Pokud pojištěný nastoupí na cestu pouze později, tak nárok na pojistné plnění dle tohoto odstavce nevzniká.
 3. Pod pojmem „osoba blízká pojištěnému“ v bodech 1 a 2 tohoto článku se rozumí:
  1. manžel/manželka, druh/družka či registrovaný partner, děti, rodiče pojištěného, dále sourozenci pojištěného a osoby žijící ve společné do­mácnosti;
  2. osoby, uvedené na stejné cestovní smlouvě či závazné objednávce služby spolu s pojištěným.
Článek 3 - Pojistné plnění
 1. Nastane-li pojistná událost, vyplatí pojistitel pojištěnému plnění, které je rovno 80 % z prokazatelně zaplacených stor­novacích poplatků, pokud není v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak. Maximálně však pojistitel plní vždy jen do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
 2. Nárok na pojistné plnění mají i manžel/manželka, druh/družka či re­gistrovaný partner, děti, rodiče pojištěného, osoby uvedené na stejné cestovní smlouvě právě tehdy, když cestují společně s pojištěným a sou­časně jsou s ním uvedeni na jedné pojistné smlouvě.
 3. Pokud je limit pojistného plnění stanoven v pojistné smlouvě nižší než celková cena vynaložená pojištěným za zájezd nebo služby, je pojistitel oprávněn ke krácení pojistného plnění, a to v poměru limitu pojistné­ho plnění k celkové ceně za zájezd nebo služby.
Článek 4 – Výluky z pojištění
 1. Pojistitel není zejména povinen poskytnout pojistné plnění v případě zrušení zájezdu nebo služeb z důvodu:
  1. ztráty zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému předběž­ně oznámena již před datem sjednaným jako počátek pojištění, a ztráty zaměstnání, ke které dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění (den podpisu cestovní smlouvy);
  2. ztráty zaměstnání, k níž dojde pro porušení pracovní kázně dle § 52 písm. f)-h) zákoníku práce nebo podle § 55 zákoníku práce a dále ztráty zaměstnání, k níž dojde pro porušení jiných zákonů (např. o služebním poměru policistů, hasičů, vězeňské služby a vojáků z povolání) a pracovně právních předpisů;
  3. ztráty zaměstnání v důsledku vědomého rozhodnutí pojiště­ného;
  4. ztráty zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Výjimku tvoří pracovní poměr na dobu určitou, který nahra­dil pracovní poměr na dobu neurčitou a pracovní poměr trval nejméně dva roky nepřetržitě před jeho ukončením;
  5. nepřidělení dovolené zaměstnavatelem;
  6. neobdržení víza či neplatnosti cestovních dokladů;
  7. chronického nebo akutního onemocnění či úrazu, pokud exis­tovaly již v okamžiku sjednání pojistné smlouvy, a to i když do té doby nebyly léčeny;
  8. opomenutí získat povinná očkování nebo reakce na ně;
  9. periodických kontrolních vyšetření, nastoupení lázeňského pobytu nebo plánované operace;
  10. událostí, jejichž příčiny nastaly již před uzavřením pojistné smlouvy.
Článek 5 - Povinnosti pojištěného
 1. Pojištěný je povinen kromě povinností uvedených v obecné části těch­to VPP:
  1. neprodleně po škodné události (nejpozději následující pracovní den) stornovat u organizátora objednaný zájezd nebo službu; pokud dojde k prodlení ve stornování, je pojistitel oprávněn uhradit pouze storno­vací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný zájezd nebo služba mohla být neprodleně stornována;
  2. oznámit bez zbytečného prodlení pojistiteli pojistnou událost a před­ložit doklad o zaplacení stornovacích poplatků za zrušení pobytu nebo cesty včetně detailní storno faktury organizátora, výdajový účetní do­klad o platbě a příjmový účetní doklad o vrácené částce;
  3. předložit pojistiteli doklady prokazující vznik škodné události (např. lékařské potvrzení od ošetřujícího a odborného lékaře o úrazu, nemo­ci nebo jiných zdravotních potížích, potvrzení o hospitalizaci, úmrtní list, úřední zprávu o škodě na zdraví nebo na majetku, zprávu orgánů státní správy a samosprávy o živelní události nebo rozsáhlé škodě na majetku, potvrzení policie o spáchání závažného násilného trestného činu apod.). Náklady vzniklé v souvislosti se získáváním těchto doku­mentů hradí pojištěný.
Na heureka.cz máme
100 % spokojenost zákazníků.

Co si o nás myslí

Vše umíme pojistit

Jeden nikdy neví. Máme
nejvyšší úrazové pojištění
z nabídky zážitkových
agentur.
Copyright 2024. Zážitky na celý život Sitemap