Akce už skončila. Ale nebyla poslední. :)

Zpět na hlavní stranu

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže„Chytám dárky“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Chytám dárky“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

1. Pořadatelem soutěže je:

Zážitky.cz s.r.o. IČO: 282 28 634 se sídlem Na struze 1740/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133865 (dále jen „pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž bude probíhat dne 17. 11. 2017 od 9:00 do 15:00 hod; v případě nepříznivého počasí může pořadatel rozhodnout o přesunutí konání soutěže na 18. 11. 2017 od 9:00 do 15:00 hod (dále jen „doba trvání“). O přesunutí soutěže budou soutěžící informování na soutěžních stránkách, facebookové stránce soutěže, jakož i na místě konání soutěže. Soutěž bude probíhat na letišti Roudnice nad Labem, Žižkova 2497, 41301 Roudnice nad Labem (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Soutěžící:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba (dále jen jako „soutěžící“). U soutěžících mladších 18 let je jejich účast možná pouze se souhlasem zákonného zástupce, nebo v jeho přítomnosti. Soutěžící se mohou účastnit také jako tým, např. členové rodiny apod.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. na ně bude hleděno, jako by se soutěže nezúčastnily. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo neférového jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy ze strany takového soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. I pokud by takové skutečnosti byly zjištěny po předání výhry, je pořadatel oprávněn službu dle výhry takovému soutěžícímu neposkytnout.

4. Účast v soutěži:

Účast soutěžícího v soutěží není podmíněna žádným předchozím jednáním soutěžícího či zaplacením startovného. Účast v soutěži je bezplatná.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Soutěžící se účastní soutěže na vlastní riziko a odpovědnost. Pořadatel neodpovídá za žádné škody či újmy na zdraví způsobené při účasti v soutěži soutěžícím, případně způsobené soutěžícími třetím osobám. Účastnící jsou povinni po celou dobu trvání soutěže dodržovat právní předpisy obecná pravidla bezpečnosti a pravidla férové hry.

5. Průběh soutěže:

V průběhu doby trvání soutěže vzlétnou z místa konání dva horkovzdušné balóny, ze kterých bude postupně vyhozeno 9 zážitkových vlašťovek s GPS lokátorem (dále jen „vlaštovka“ ). Z balónu jako poslední vyskočí jeden parašutista s GPS lokátorem (dále jen „parašutista“). Polohy všech vlaštovek a parašutisty budou zaznamenány na interaktivní mapě dostupné na webové adrese www.zazitky.cz/chytamdarky (dále jen „soutěžní stránky“). Cílem soutěžících a podmínkou pro získání výhry je najít vlaštovky a parašutistu dle interaktivní mapy.

Soutěžící berou na vědomí, že pokud nebude možné vlaštovku bez porušení právních předpisů nebo bez postoupení vyššího nebezpečí získat (zejm. při zachycení vlaštovky na střeše domu, na stromě, v řece apod.), pak je taková vlaštovka vyřazena ze soutěže a s jejím nalezením není spojen nárok na předání výhry. Dopadne-li vlaštovka na soukromý pozemek či stavbu, který nejsou veřejně přístupné, je možné vlaštovku získat pouze se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele takových nemovitostí. Pokud se soutěžící rozhodne získat vlaštovku s podstoupením vyššího nebezpečí, pak jedná výhradně na svou odpovědnost a na své riziko. Pořadatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé újmy.

První soutěžící, který předá nejpozději do skončení doby trvání soutěže vlaštovku zpět pořadateli v místě konání, vyhrává výhru, která je s danou vlaštovkou spojena, budou-li splněny veškeré podmínky dle těchto pravidel.

První soutěžící, který najde parašutistu nejpozději do skončení doby trvání soutěže, vyhrává hlavní cenu, budou-li splněny veškeré podmínky dle těchto pravidel.

6. Výhry

Hlavní výhrou spojenou s nalezením parašutisty je Privátní let balónem pro 4 osoby

Vedlejšími výhrami spojenými s předáním vlaštovek zpět pořadateli jsou:

- Větrný tunel – 3 minuty – pro 2 osoby

- Surf aréna + videozáznam – 60 minut – pro 2 osoby

- Tandemový seskok padákem – pro 1 osobi

- Lamborgini Gallardu vs Ferrari 458 Italia – 40 minut - pro 1 osobu

- Laborghini Gallardo vs. Mustang GT500 Shelby – 40 minut - pro 1 osobu

- Jízda v bojovém tanku – 15 minut - 1 osoba

- Let balónem – 2 osoby

- Kino pro celou rodinu – 2 dospěli + 2 děti

- Romantika na zámku pro dva – 2 noci – 2 osoby

Výhra bude soutěžícímu předána v podobě listinného poukazu na konkrétní službu (zážitek). V případě věcných cen budou výhry předány okamžitě v místě konání soutěže. Veškeré zážitky na základě vydaných poukazů jsou soutěžící povinni uplatnit u pořadatele nejpozději do jednoho roku od vydání poukazu, jinak nárok na absolvování zážitku zaniká.

Jednotlivé vlaštovky budou opatřeny číslem, se kterým bude spojena konkrétní výhra. Jednotlivá čísla výher nebudou soutěžícím předem oznámena, kdy seznam výher s příslušnými čísly vlaštovek bude po celou dobu trvání soutěže uložen u pořadatele.

Získají-li výhru soutěžící jako tým ve smyslu čl. 3 těchto pravidel, mají nárok pouze na jedinou výhru, bez ohledu na počet soutěžících v týmu.

Neodevzdají-li soutěžící některou z vlaštovek do skončení doby trvání soutěže, pak zaniká nárok na výhru spojenou s neodevzdanou vlaštovkou.

Jeden soutěžící, tj. jedna fyzická osoba, může získat nanejvýš jednu výhru spojenou s vlaštovkou nebo parašutistou. V případě soutěžících jako týmu je možné získat nanejvýš takový počet výher, kolik činí počet členů týmu, kdy vždy jeden člen týmů může získat nanejvýš jednu výhru. Pokud stejný soutěžící odevzdá druhou vlaštovku nebo po odevzdání vlaštovky nalezne parašutistu, nemá nárok na výhru spojenou s druhou vlaštovkou nebo s nalezením parašutisty.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Soutěžící nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel má být, nebo bylo poskytnuto. Výhry není možné vyplatit v hotovosti či v jiném plnění. Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit výhru plněním s obdobným obsahem. Z obdobných důvodů může zadavatel upravit příslušné lhůty, uvedené v těchto pravidlech, zejm. lhůtu pro uplatnění zážitku.

7. Osobní údaje výherců:

Soutěžící, kterému vznikl nárok na výhru bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, email a telefonní číslo) soutěžícího pro účely pořádání soutěže, určení výherce, poskytnutí služby (zážitku) dle konkrétní výhry a k marketingovým účelům pořadatele, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže poskytnutí zážitků, využití pro marketingové účely a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

Soutěžící souhlasí, že výše uvedené osobní údaje, budou zpracovány pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele a marketingových nabídkách služeb pořadatele a jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména emailů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do odvolání a soutěžící má právo jej kdykoliv odvolat na adrese pořadatele

Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu a sociálních sítích, webové stránky pořadatele, facebooku, instagramu apod.), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a služeb pořadatele.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je v souvislosti s případnou výhrou a zejména jejím předáním a poskytnutím konkrétního zážitku oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat zadavatele o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

Souhlasy se zpracováním osobních údajů zachycením a rozšiřováním podoby a podobizny jsou dobrovolné a soutěžící má právo je kdykoliv odvolat na adrese pořadatele. Pokud však soutěžící odvolá svůj souhlas, má toto za následek vyřazení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, případně ztrátu nároku na poskytnutí výhry (zážitku).

8. Ostatní podmínky soutěže:

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s průběhem v soutěže, např. funkčností GPS lokátorů, soutěžních stránek s interaktivní mapou apod.

Soutěžící, který pořadateli neposkytne potřebnou součinnost dle těchto pravidel, zejména neposkytne osobní údaje nezbytné pro předání výhry a poskytnutí zážitky, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s pořízení fotografií a videí pro marketingové účely, ztratí nárok na výhru.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech a výhrách v soutěži.

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez stanovení náhrady, a to zejm. z důvodu nepříznivého počasí a nepříznivých povětrnostních podmínek. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemného dodatku účinných okamžikem jeho zveřejnění na soutěžních stránkách.

Úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách soutěže a v době konání soutěže přímo u pořadatele v místě konání.

V Praze dne 7.11.2017